Saltar al contenido

Organització del transport i la distribució

Fecha de inicio: 19-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Lleida.
– AV Catalunya 2

INICI: 19-01-2015
FINAL: 15-05-2015

DURADA: 340 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Informació

Pendent d’aprovació.

– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
– Cominicar-se en anglès en un nivell competent (B2)

Desenvolupa les seves funcions, tant per compte propi com per compte d’altri, en empreses de qualsevol sector, organitzant operacions de transport capil·lar o llarga distància afavorint l’optimització de la cadena logística dins del departament logístic o de tràfic.

– Organitzar, gestionar i controlar la distribució capil•lar de mercaderies.
– Organitzar, gestionar i controlar les operacions de transport de llarga distància.
– Col•laborar en l’optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per l’organització.
– Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en les relacions i activitats de logística i transport internacionals.

-Distribució capil•lar
-Transport de llarga distància
-Optimització de la cadena logística
-Anglès professional per a logística i transport internacionals

L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Certificat de professionalitat COML0209 Organització del transport i la distribució

RD/DECRET:RD 642/2011 data:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *