Optimització de la cadena logística

Fecha de inicio: 13-01-2014

Dades del curs

– Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
– Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
– Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1005_3 Optimització de la cadena logística del certificat de professionalitat d’Organització i gestió de magatzems. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1005_3: Col•laborar en l’optimització de la cadena logística amb els criteris establerts per l’organització.

– Definir les fases i operacions que s’han de realitzar dins de la cadena logística d’acord amb la qualitat i els nivells de servei establerts per fer el seguiment de les mercaderies.

– Calcular els costos logístics en funció de les variables que intervenen en l’execució del servei de distribució per elaborar un pressupost del servei logístic.
– Analitzar les incidències més habituals a la cadena logística i proposar procediments oportuns per resoldre-les.
– Utilitzar els sistemes d’informació i comunicació adequats per gestionar i atendre les relacions amb el client/proveïdor d’una cadena logística.

-Fases i operacions a la cadena logística
-Logística inversa
-Optimització i costos logístics
-Xarxes de distribució
-Gestió d’imprevistos i d’incidències a la cadena logística
-Informació, comunicació i cadena de subministrament

Tipus de prova: examen tipus test
Característiques: contindrà 40 preguntes amb tres respostes possibles i una sola correcte
Criteris de valoració: cada pregunta puntuarà 0,25
Durada i lloc de realització: 1 hora i es realitzarà a l’aula
Temporització: el penúltim dia del curs o un cop transcorregut el 85% del curs

Tipus de prova: cas pràctic
Característiques: l’alumne haurà de decidir si externalitza el procés de distribució. En base a uns paràmetres quantitatius, haurà de calcular el cost econòmic de l’externalització per tal de comparar amb el cost que el procediment genera a l’empresa i justificar la seva decisió.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:
– Coneixements teòrics: es valorarà el coneixement de l’alumne vers el càlcul dels costos logístics en funció de les variables que intervenen en l’execució del servei de distribució per elaborar un pressupost del servei logístic.
– Exactitud / precisió: es valorarà que l’alumne realitzi els càlculs sense error, Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
– Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
– Presentació: tenir cura vers l’aparença de l’exercici.
Durada i lloc de realització: 2 hores i es realitzarà a l’aula
Temporització: penúltim dia del curs o un cop transcorregut el 85% del curs

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Mòdul formatiu “Optimització de la cadena logística” (MF1005_3)

RD/DECRET:642/2011 data: data BOE:09/05/2011

 

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *