Microsoft Acces

Fecha de inicio: 17-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: + TALENT.
– C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 17-02-2015
FINAL: 14-04-2015

DURADA: 45 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Mantenir, consultar i presentar una base de dades a través del programa Microsoft Office Acces 2010.

Superar la prova 77-885 Microsoft Office Specialist Acces 2010 per obtenir la certificació.

– Crear i gestionar una base de dades.

– Configurar el tauler de control de navegació.
– Utilitzar els elements d’aplicació per afegir característiques i funcionalitats a una base de dades (formulari en blanc, Inici ràpid, plantilles).
– Crear taules a la visualització Disseny i configurar-ne les propietats.
– Crear i modificar camps a les taules.
– Buscar, ordenar i filtrar registres.
– Definir un camp de clau principal d’una taula i configurar relacions entre taules.
– Importar dades des d’un únic arxiu (Excel, arxiu de text, una altra base de dades o altres fonts), annexar registres, utilitzar taules vinculades a una altra base de dades d’Acces,a un full de càlcul Excel o a un arxiu de text.
– Crear i editar formularis utilitzant l’Assistent de formularis, des de l’opció Formulari en blanc i mitjançant Eines de presentació de formularis.
– Utilitzar les opcions de disseny de formularis: aplicar temes, controls, encapçalament i peu.
– Crear i administrar consultes simples i de referències creuades, utilitzant l’Assistent per a consultes, el comandament Disseny de consulta i l’opció Crear taula.
– Actualitzar, eliminar i agrupar registres d’una consulta.
– Modificar els camps d’una consulta i generar camps calculats.
– Crear informes des de l’Assistent i des de la Vista Disseny i editar-los aplicant les opcions de les fitxes Disseny, Organitzar, Format i Configurar pàgina.
– Ordenar i filtrar els registres per crear informes.

-L’espai de treball d’Acces
-Crear taules
-Crear formularis
-Crear i administrar consultes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Access 2010.
Característiques: 34 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Access 2010. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access 2010, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

En cas d’haver superat l’examen, l’alumne ha d’entrar a la pàgina web de Certiport i introduir el seu codi, el mateix amb el que ha accedit a l’examen, per poder-se descarregar el corresponent certificat de Microsoft Office Specialist.

Microsoft és l’empresa que certifica l’obtenció d’uns coneixements i habilitats de nivell especialista per a l’ús del programa Microsoft Office Access 2010 i Certiport és l’empresa que gestiona aquesta certificació.

Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access 2010

Més informació…

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *