Saltar al contenido

Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions

Fecha de inicio: 10-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT MOLLERUSSA.
– CTRA Torregrossa, KM 1,9 S/N

(Mollerussa)

INICI: 10-02-2015
FINAL: 19-05-2015

DURADA: 70 Hores

HORARI: dimarts de 15:00 a 20:00 hores

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Seguretat. Neteja. Bugaderia. Perruqueria i estètica. Residències geriàtriques privades. Funeràries. Residus i aigües residuals. Activitats artístiques; culturals; esportives; associatives. Centres privats d’educació infantil. Centres privats d’atenció a persones amb discapacitat. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1017_2 Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC1017_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.

– Adaptar i aplicar les tècniques d’higiene personal, analitzar les característiques dels usuaris, i identificar les condicions higièniques que ha de complir el seu entorn.
– Adaptar i aplicar les tècniques de manteniment de l’ordre i de les condicions higienicosanitàries de l’entorn de l’usuari.
– Aplicar la tècnica de suport a la ingesta a l’usuari, seguint les indicacions d’administració
– prescrites.

-Realització de la higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions
-Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació de l’usuari
-Administració d’aliments i recollida d’eliminacions en institucions

Prova teòrica consistent en un test de 40 ítems d’elecció múltiple.

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,25 punts. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: En un supòsit pràctic de situacions de suport a la ingesta, en què una de les alumnes actua com a persona dependent i l’altra com a treballadora, cal:
– Indicar la postura anatòmica més adequada en funció de la via d’administració de l’aliment.
– Simular les tècniques d’ajuda a la ingesta, en funció del grau de dependència de l’usuari.
– Emplenar amb dades suposades els registres de la seva competència en el format i suport corresponents, així com les plantilles de dietes segons les necessitats de cada usuari.
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

– Ús apropiat d’instruments i utillatge.
– Habilitat en el maneig dels aparells, instruments i altres tipus de destresa que es requereixen en el desenvolupament de l’activitat
– Aplicació de les normes de seguretat.
– Correcció en les anotacions i registres
– Rapidesa en l’aplicació
– Actitud i tracte envers la persona a atendre

Durada i lloc de realització: 2 hores, al taller.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Mòdul formatiu “Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *