Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Fecha de inicio: 09-03-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR.
– AV CATALUNYA 22

(La Pobla del Segur)

INICI: 09-03-2015
FINAL: 16-06-2015

DURADA: 490 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no requereixin tècniques ni materials d’escalada, alpinisme o esquí, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.

– Determinar i organitzar itineraris per baixa i mitja muntanya.
– Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny nevat de tipus nòrdic.
– Guiar i dinamitzar persones per itineraris de baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic.
– Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació de emergència.

-Itineraris de baixa i mitja muntanya
-Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya
-Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya

L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Certificat de professionalitat AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *