Saltar al contenido

Desenvolupament de productes turístics

Fecha de inicio: 14-04-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR.
– AV CATALUNYA 22

(La Pobla del Segur)

INICI: 14-04-2015
FINAL: 29-04-2015

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:00 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Turisme, hostaleria i joc. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

• Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l’entorn.
• Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat.

• Identificar els efectes del turisme en l’àrea o en la zona.

• Realitzar tots els estudis necessaris per conèixer la capacitat de càrrega de la destinació on es durà a terme el producte o servei turístic.
• Identificar els components del màrqueting de serveis que incideixen en la creació, oferta i promoció d’un determinat producte turístic.
• Executar les tècniques necessàries per al desenvolupament i posada en marxa d’un nou producte.
• Executar les tècniques necessàries per establir els nivells de producte o servei turístic.
• Caracteritzar el producte, servei i/o destinació turística per establir les decisions de marca.
• Identificar les polítiques, plans i programes estratègics de desenvolupament local.
• Seleccionar i utilitzar les polítiques, plans i programes de desenvolupament turístic i local.
• Aplicar les tècniques adequades per seleccionar els equips humans i les tècniques adequades per dinamitzar els recursos de la zona.
• Aplicar les tècniques de dinamització seleccionades.
• Valorar la repercussió de la dinamització turística duta a terme, com a oportunitat de desenvolupament local, econòmic i de benestar social.
• Identificar i seleccionar els diferents ajuts i subvencions a què es pot acollir una destinació turística per tirar endavant un producte o servei turístic.

-Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l’entorn
-Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat

Tipus de prova 1: Prova escrita – tipus test
Durada: 30 minuts. A realitzar el penúltim dia de classe.
Característiques: 10 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.

Tipus de prova 2: Exercici pràctic. Creació d’una producte turístic atenent al perfil del col•lectiu a qui va dirigit.
Es realitzarà durant les sessions formatives i es valorarà el penúltim dia de classe.
Valoració: La pràctica es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els criteris d’avaluació que s’empraran són: adaptació al client, presentació, i presència de tots els elements com pressupost o una fitxa resum.

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aprofitament

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *