Saltar al contenido

Curso de apoio domiciliario e alimentacion familiar (MF0251_2)

Fecha final para inscripciones: 23/02/2015

MF0251_2 APOIO DOMICILIARIO E ALIMENTACION FAMILIAR

Requisitos de acceso
Certificado de lingua galega 2 (Celga 2) ou alguna das seguintes titulacións ou acreditacións: 1. Título de graduado escolar, sempre que se estudase toda a EXB ou primaria en Galicia e se cursase de maneira oficial a materia de lingua galega en todos os cursos de ditos estudos. 2. Ou certificado do curso de nivel medio de lingua e cultura galegas para estranxeiros impartido polas universidades de Galicia, ata a entrada en vigor da Orde do 16 de Xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). 3. Certificado do nivel medio dos estudos de galego da UNED ata a entrada en vigor da Orde do 16 de xullo de 2007. 4. Certificado de ter cursado e aprobado as materias de ciencias sociais e as materias optativas de galego da ESO nos centros do Bierzo e Sanabria acollidos ao programa de formación previsto no convenio para a promoción do idioma galego nos territorios limítrofes das comunidades autónomas de Galicia e Castela e León, subscrito entre ambas dúas comunidades. 5. Proba de acceso superada aos ciclos de grao medio, sempre que se realizase en Galicia e se incluíse de maneira oficial a materia de lingua galega en distas probas (novo) Débese acreditar o demostrar un nivel de competencia nos ámbitos sinalados a continuación, que asegure a formación mínima necesaria para cursar o módulo con aproveitamento: – Comunicación en lingua castelá – Competencia matemática NIVEIS FORMATIVOS MÍNIMOS PARA ACCEDER A UN CERTIFICADO NIVEL 2 Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE) Graduado en Educación Secundaria (LOXSE) 2º BUP con máximo de dous materias pendentes entre os dous cursos 2º Curso do primeiro ciclo experimental de Reforma das Ensinanzas Medias (REM) Técnico (Ciclo formativo grado medio) Técnico auxiliar (FP1) Técnico deportivo Técnico de artes plásticas e deseño Oficialía industrial Técnico militar 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *