Curs: Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs

Fecha de inicio: 28/04/20016

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: IES ESCOLA D’HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA.
– C JOSEP VIADER I MOLINER 11

INICI: 28-04-2016
FINAL: 24-05-2016

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:30 a 20:30 hores

Subvencionat

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb la segona uniat formativa del mòdul MF0260_2: Preelaboració i conservació d’aliments del certificat de professionalitat de Cuina. Conjuntament amb les dues unitats formatives restants que composen el mòdul (Preelaboració i conservació de vegetals i bolets i Preelaboració i conservació de carns, aus i caça) pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0260_2: Preelaborar i conservar tota classe d’aliments.

-Maquinària i equips bàsics de cuina utilitzats en la preelaboració de peixos, crustacis i mol•luscs
-Àrea de preparació de la zona per a peixos, crustacis i mol•luscs
-Matèries primeres
-Regeneració de peixos, crustacis i mol•luscs
-Preelaboració de peixos, crustacis i mol•luscs
-Conservació de peix, crustacis i mol•luscs

Es considerarà que s’ha superat la unitat formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 5 en la prova final que s’estructura en:

Part teòrica:

Tipus de la prova. Prova escrita que constarà de 15 preguntes de resposta curta i 4 preguntes de desenvolupament.

Criteris de valoració: Cada pregunta de resposta curta té un valor de 0,4 i les preguntes de desenvolupament 1 punt. Els criteris per a valorar la prova seran:

– Coneixement i identificació de peixos, crustacis i mol•luscs en un punt de venda. Coneixement de les varietats més usuals, presentació comercial, estàndards de qualitat, punt òptim de maduració i preu.
Durada i lloc de realització: 2 hores, a l’aula.

Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

Per tal d’aprovar aquesta part teòrica, l’alumne haurà d’obtenir una puntuació mínima d’un 5.

Part pràctica:

Tipus de la prova. Prova pràctica dividida en dues accions:

Es realitzarà la presentació a l’alumnat de diferents peixos, crustacis i mol•luscs. Es demanarà als alumnes que apliquin a cada gènere el tipus de preelaboració i conservació que el professor determini o que el producte requereixi.

Es demanarà també a l’alumnat l’elaboració d’un plat amb peixos, crustacis i mol•luscs (arròs, fideuà, suquet, sarsuela,…). Els alumnes hauran complimentar la fitxa tècnica, l’escandall del plat i l’hauran d’elaborar en la cuina pedagògica.
El professorat valorarà la necessitat que l’alumnat conegui prèviament el plat que es demanarà o per contra que els alumnes es trobin una cistella de productes i hagin d’elaborar amb aquests gèneres “sorpresa” una elaboració culinària.

Criteris de valoració: Cadascuna de les dues proves pràctiques tenen un valor de 5 punts. Els criteris per a valorar la prova seran:

– Coneixement i identificació de peixos, crustacis i mol•luscs en un punt de venda. Compliment de la fitxa tècnica i de l’escandall d’una elaboració culinària. Preparació i presentació de l’elaboració culinària demanada. Degustació final del plat.

Durada i lloc de realització: 4 hores, a l’aula.

Temporització: En alguna de les dues darreres sessions del curs.

Per tal d’aprovar aquesta part pràctica, l’alumne haurà d’obtenir una puntuació mínima d’un 5.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Unitat formativa Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs (UF0064) del mòdul Preelaboració i conservació d’aliments (MF0260_2)

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *