Curs: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Datos del curso:

Fecha inicio: 19/12/2016

Contacto: 934812717

LLEIDA
PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
– C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 19-12-2016
FINAL: 27-07-2017

DURADA: 840 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Informació important

Amb la realització d’aquest Certificat de Professionalitat complert s’obté el CARNET INSTAL·LADOR ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ

Requisits

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

 

Objectius

Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials a partir d’un avantprojecte o condicions donades, d’acord amb les especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

Continguts

-Instal·lacions elèctriques en edificis de despatxos, comerços i indústries
-Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d’automatismes
-Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
-Muntatge i manteniment de xarxes soterrades de baixa tensió
-Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals
Avaluació

L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Fundació Paco Puerto
Seu CentralAdreça:Via Laietana, 16-18, 8ª
08003Barcelona
Telèfon:934812717

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *