Saltar al contenido

Curs: Manteniment d’instal·lacions

Datos del curso:

Fecha inicio: 20/02/2017

Contacto: 934812717

BARCELONA

PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 20-02-2017
FINAL: 02-05-2017

DURADA: 120 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

– Realitzar manteniment integral d’un edifici mitjançant la realització de revisions sistemàtiques.
– Localitzar i identificar avaries, aplicant la legislació vigent de qualitat, seguretat i medi ambient.

-Coneixements generals dels autòmats
-Components dels automatismes
-Manteniment d’instal·lacions elèctriques
-Càlcul de línies elèctriques
-Interpretació de plànols i esquemes d’instal·lacions i xarxes de baixa i mitja tensió
-Subestacions i centres de transformació
-Muntatge d’armaris de comandament, maniobra i protecció
-Automatisme (lògica cablejada i programada)
-Automatisme (lògica cablejada i programada)
-Màquines elèctriques
-Manteniment d’equips instal·lacions

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
– Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics o elaborar una peça mitjançant soldadura

Assistència i Aprofitament Aprofitament