Saltar al contenido

Curs: Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

Datos del curso:

Fecha inicio: 14/11/2016

Contacto: A determinar

LLOC: INSTITUT MOLLERUSSA.
– CTRA Torregrossa, KM 1,9 S/N

INICI: 14-11-2016
FINAL: 08-05-2017

DURADA: 500 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Determinar itineraris i guiar persones usuàries a cavall per terrenys variats, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris i usuàries, aconseguint la seva satisfacció i la qualitat del servei, en els límits de cost previstos.

– Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys variants
– Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall
– Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí
– Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall
– Assistir com a primer intervenint en cas d’accident o situació d’emergència

-Itineraris a cavall
-Tècniques bàsiques de munta a cavall
-Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí
-Conducció de persones per itineraris a cavall
-Primers auxilis
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *