Curs gratuit: Resolució de conflictes

Datos del curso:

Fecha inicio: 21/03/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: + TALENT.
– C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 21-03-2017
FINAL: 27-04-2017

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat
PREINSCRIPCIO

Resolució de conflictes
resolucio-de-conflictes-62887
Objectius
Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Continguts
-El procés de la comunicació i la resolució de conflictes
-Resolució assertiva dels conflictes
-Empatia: habilitat per resoldre conflictes
-Metodologia per resoldre conflictes

Avaluació
Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Estudi de cas. El formador presentarà l’estudi d’un cas que l’alumne haurà de valorar i diagnosticar tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs.
Valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:
– Coneixements teòrics: es valorarà els coneixements de l’alumne vers els continguts treballats al curs
– Coherència del text presentat
– Temps: hauran de desenvolupar el treball dins els temps establert.
– Presentació: tenir cura vers l’aparença de l’exercici.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *