Curs gratuit: Projectes d’animació cultural

Datos del curso:

Fecha inicio: 11/01/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 11-01-2017
FINAL: 21-02-2017

DURADA: 150 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

Requisits

– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1432_3 Projectes d’animació cultural del certificat de professionalitat Dinamització, programació i desenvolupament d´accions culturals

– Programar i dinamitzar projectes d’animació cultural amb les xarxes associatives culturals.

-Desenvolupament de projectes d’animació cultural
-Xarxes associatives culturals

Prova teòrica
– Tipus test
– Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
– Utilitza una aplicació informàtica
– Resolució d’un cas pràctic
– Presentació d’un projecte
– Elaboració d’un producte o peça
– Aplicació d’una tècnica concreta
– Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d’identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l’alumne haurà d’obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu “Projectes d’animació cultural” MF1432_3

RD/DECRET:1697/2011 data:

Fundació Paco Puerto

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *