Curs gratuit: Màrqueting cultural

Datos del curso:

Fecha inicio: 03/04/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: IES MONTILIVI.
– AV MONTILIVI 125

INICI: 03-04-2017
FINAL: 09-06-2017

DURADA: 80 Hores

HORARI: de 16:00 a 20:00 hores

Informació important

Aquest curs conjuntament amb els mòduls Projectes d’animació cultural i Programacions culturals corresponen al CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE DINAMITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS CULTURALS .

– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul MF1433_3: Màrqueting cultural del certificat de professionalitat de Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals.

Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

-Anàlisi de mercat de productes culturals
-Planificació d’accions de comunicació i màrqueting cultural
-Desenvolupament d’accions de comunicació i màrqueting cultural
-Seguiment i avaluació de programes i accions vinculats al màrqueting cultural

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
– Tipus test
– Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
– Prova vinculada a l’ús d’una aplicació informàtica
– Resolució d’un cas pràctic
– Exercicis de càlcul matemàtics
– Elaboració d’un producte

De caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d’identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *