Saltar al contenido

Curs gratuit: Gestió de les operacions d’emmagatzematge

Datos del curso:

Fecha inicio: 09/02/2017

Contacto: 09/02/2017

LLOC: CCOO Cornellà.
– Esplugues 68

INICI: 09-02-2017
FINAL: 13-03-2017

DURADA: 110 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Per a menors de 65 anys

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu “Gestió de les operacions de magatzem” (MF1015_2) del certificat de professionalitat Organització i gestió de magatzems.

• Organitzar diàriament les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem garantint-ne la qualitat del servei.
• Coordinar l’entrada i ubicació diària de mercaderies en el magatzem seguint les especificacions rebudes i optimitzant el procés de magatzematge.
• Gestionar diàriament els fluxos de sortida de mercaderies del magatzem supervisant l’aplicació de les tècniques de preparació de comandes adequades per a la seva expedició.
• Controlar les existències del magatzem, supervisant el procediment i les normes establertes per identificar desviacions de l’inventari i proposar mesures correctores.
• Gestionar les activitats diàries del personal del magatzem d’acord amb el pla de treball i les especificacions rebudes per garantir el desenvolupament efectiu i eficaç de les activitats del magatzem.

-Gestió de comandes i estocs

Prova final teòrica que contindrà: 16 preguntes tipus test amb tres respostes possibles i una sola correcte, 1 exercici de 5 ítems de verdader o fals i 1 exercici sobre costos de l’empresa.

Criteris de valoració: les 16 preguntes tipus test puntuaran 0,5 cadascuna. 1 punt l’exercici de verdader o fals i 1 punt el de costos de l’empresa. Serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5.
Durada i lloc de realització: 40 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Prova final pràctica: consistirà en fer una prova de validació sobre el treball que han realitzat durant el curs vers un magatzem fictici, aquest treball s’entregarà el mateix dia de la prova.

Criteris de valoració: tant la prova de validació com el treball realitzat es puntuarà de l’1 al 10, serà necessari obtenir una nota igual o superior al 5 per aprovar. Es farà la mitjana entre les dues proves i la nota resultant serà la valoració de la prova pràctica. Els criteris que es tindran en compte són:
– Coneixements teòrics: es valorarà l’assimilació de tots els temes tractats durant el curs
– Seqüencialitat: es valorarà que l’alumne plantegi l’exercici amb la lògica seqüencial adequada.
– Temps: l’alumne haurà de desenvolupar el treball dins els temps establert.
– Presentació: tenir cura vers l’aparença del diagrama.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu “Gestió de les operacions de magatzem” (MF1015_2)

RD/DECRET:642/2011 data:09-05-2011