Curs gratuit: Català C a Tarragona

Datos curso

Fecha inicio: 04/02/2016

Contacto: A Consultar

PRESENCIAL

LLOC: Universitat Rovira Virgili.
– PL Plaça de la Imperial Tarraco 1 2

INICI: 04-02-2016
FINAL: 07-07-2016

DURADA: 120 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

En acabar l’acció l’alumne haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1”.

-Textos
-Elements lingüísticotextuals
-Marc sociolingüístic

La prova final la prepara, passa i corregeix el CPNL, i consisteix en:

Expressió escrita
Redactar una carta formal de 150 paraules aproximadament i un text en varietat estàndard i registre formal, de 200 paraules aproximadament. Es pot triar entre: article d’opinió o comentari sobre un tema que requereixi descriure llocs, persones, etc. i fer-ne una valoració personal.
Valoració: 40% del total de la prova.

Comprensió lectora
Dos textos d’aproximadament 500-600 paraules cada un. El primer, deu preguntes de veritat/fals i de triar la resposta correcta entre diverses opcions, i el segon d’indicar el resum, entre tres, que recull millor el contingut d’un text.
Valoració: 10% del total de la prova.

Gramàtica i vocabulari
Sis exercicis: tres de morfosintaxi (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases) i tres de lèxic i fraseologia (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases).
Valoració: 25% del total de la prova.

Durada i lloc de realització de les proves de comprensió lectora, expressió escrita, gramàtica i vocabulari: 2 hores i 45 minuts a l’aula teòrica

Expressió oral
Tres exercicis: exposició a partir de dues fotografies (2 minuts), resoldre una tasca entre dues (1 minut) i llegir en veu alta un text d’unes 200 paraules.
Valoració: 25% del total de la prova.
Durada i lloc de realització: 30 minuts a l’aula teòrica

Conduent Acreditació Certificat de nivell de suficiència atorgat pel Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya

Subvencionat

 

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *