Curs gratuit: Català C

Datos del curso:

Fecha inicio: 16/02/2016

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 16-02-2017
FINAL: 11-07-2017

DURADA: 120 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

Objectius

En acabar l’acció l’alumne haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1” que anualment convoca la Direcció General de Política Lingüística.

-Textos
-Elements lingüísticotextuals
-Marc sociolingüístic

La prova final consiteix en:

Comprensió oral (6 punts)
Escoltar l’àudio (discursos, conferències, crítiques i reportatges) i marcar si les afirmacions són veritables o falses o triar la resposta correcta a cada frase.
Comprensió lectora (6 punts)
Llegir un text i marcar si les afirmacions són veritables o falses, i/o marcar la resposta correcta (textos d’opinió sobre fets d’actualitat).
Gramàtica i lèxic (18 punts)
Emplenar buits de situacions comunicatives a partir d’una llista (temps verbals en oracions de probabilitat, remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats (conjuncions de subordinació: sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Triar l’opció correcta entre diverses possibilitats: combinació binària de pronoms febles, canvi i caiguda de preposició i ús de les preposicions a i en (CC). Conjuncions de subordinació (sinó/si no; perquè, per què/per a què/posat que). Temps verbals en oracions de probabilitat i correlació verbal en oracions condicionals. Remarques sobre la conjugació de verbs de la 2a conjugació i irregulars. Emplenar buits (oclusives i palatals fricatives i africades, nasals i laterals).
Expressió escrita (34 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 18 punts de l’expressió escrita.
Escriure un text mitjanament formal d’un mínim de 180 paraules (articles d’opinió, cartes al director).
Fer un apunt en un blog d’un mínim de 100 paraules.
Expressió oral (16 punts)
Aquest bloc és eliminatori. Per superar la prova cal obtenir un mínim de 9 punts de l’expressió oral. Llegir en veu alta un text d’unes 80-100 paraules. Fer una intervenció oral individual (2 o 3 minuts) en un acte públic o en un programa radiofònic (argumentacions).
Prova final: 80 punts
Avaluació de curs: 20 punts
Avaluació final (prova final + avaluació de curs): 100 punts (criteri d’èxit: 70 punts)

Preparatòria Acreditació Certificat de nivell suficiència de català (C1)

Fundació Paco Puerto

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *