Curs gratuit: Benestar animal

Datos del curso:

Fecha inicio: 10/02/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: ASSAPORC.
– C HISTORIADOR RAMON D’ABADAL I VINYALS -ED. EL SUCRE 5 BAIXOS

INICI: 10-02-2017
FINAL: 20-02-2017

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 15:00 a 19:00 hores

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Donar compliment al DECRET 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal, prioritzant les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.

-Introducció
-Coneixement dels animals
-Aspectes socials del benestar animal. El benestar animal a la UE
-El benestar animal a la pràctica diària
-Mòdul específic

Pel que fa a l’avaluació es realitzarà una prova teòrica.
Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 15 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a l’aula.
Criteris de valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 9 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt, i per cada resposta incorrecta es restarà 0,5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: Un cop transcorregut el 95% de l’acció formativa.
El certificat ha de fer referència a l’homologació del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, i ha d’incloure el codi del curs que li hagi estat assignat, el programa i el nombre d’hores lectives.

Preparatòria Acreditació Benestar animal

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *