Saltar al contenido

Curs gratuit: Anglès A2.A

Datos del curso:

Fecha inicio: 16/01/2017

Contacto: 934812717

BARCELONA
PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 16-01-2017
FINAL: 03-04-2017

DURADA: 75 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:15 hores
Subvencionat
PREINSCRIPCIO

Anglès A2.A

Requisits

Nivell Elementary.

– Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
– Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
– Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
– Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Objectius

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès A1A, A1B, A2A i A2B.

Finalitzat l’itinerari s’hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d’una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l’essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l’ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Continguts

-Continguts morfosintàctics
-Continguts lèxics i semàntics

Avaluació

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell KET:

Bloc Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis.
Durada: 40 minuts
Característiques: lectura i comprensió de textos curts tipus notícies, missatges, enunciats, etc. i algun text llarg, amb l’objectiu de resoldre exercicis de relacionar conceptes, de veritat/fals i de seleccionar la resposta correcta entre diferents opcions.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 21 preguntes repartides entre les 4 parts.
Durada: 30 minuts
Característiques: exercicis d’emplenar espais buits i redacció d’1 missatge curt (nota, email o postal) de 25 – 35 paraules aproximadament, a partir d’unes instruccions que donarà el formador.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 5 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 5 parts.
Durada: 30 minuts
Característiques: Exercicis d’escollir la resposta correcta, de relacionar conceptes i d’omplir espais en blanc.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 2 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Durada: 8-10 minuts
Característiques: respondre preguntes de tipus personal, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats entre els dos candidats.
Valoració: 25% del total de la prova.

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 6,5.

 

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Fundació Paco Puerto
Seu CentralAdreça:Via Laietana, 16-18, 8ª
08003Barcelona
Telèfon:934812717