Saltar al contenido

Curs gratiuit: Habilitats de comunicació

Datos del cur/o

Fecha inicio:  08/02/2016

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: GRUP MIFAS – FUNDACIÓ MIFAS.
– RBLA XAVIER CUGAT 43 BAJOS

INICI: 08-02-2016
FINAL: 09-03-2016

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

-El procés de comunicació
-Anàlisi de la comunicació
-Psicologia de l’interlocutor
-Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
-Dificultats davant l’oient
-Escolta activa
-Comunicació no verbal

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Exposició d’un tema (5 minuts per alumne). Els alumnes hauran de posar en pràctica les habilitats comunicatives treballades al llarg del curs durant l’exposició d’un tema, aquest últim serà d’elecció lliure).
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts, atenent els següents criteris:
– Aplicar els coneixements desenvolupats al llarg del curs
– Tipus de suport i recursos didàctics en els que es realitzarà la presentació
– Claredat dels objectius i continguts de la presentació
– Habilitats comunicatives
– Capacitat de treballar dins el temps establert
– Tenir cura vers l’aparença de la presentació
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *