Saltar al contenido

Curs: Gestió de la web i la botiga virtual

Fecha de inicio: 09/05/2016

Contacto:  934812717

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
– C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 09-05-2016
FINAL: 01-06-2016

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i dijous de 14:30 a 17:30 hores

Subvencionat

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l’economia global i el desenvolupament empresarial.

Continguts

-Consideracions generals
-Internet i l’empresa
-Conceptes relacionats

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

1. Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut del curs treballat fins el 50% de la seva durada

Durada: 30 minuts i es realitzarà a l’aula

Criteris de valoració: Cada pregunta tindrà el valor de 0’5 punts. Serà en format tipus test de 20 preguntes de quatre respostes possibles i una sola resposta.

Temporització: un cop transcorregut el 85% del curs.

Tipus de prova 2: Presentació de la botiga virtual creada prèviament (exercici 2 avaluació continua) .

Durada: (6-8 minuts)

Criteris de valoració: La pràctica es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

La qualificació final s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació contínua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *