Curs: Gestió comercial de vendes

Datos del curso:

Fecha inicio: 13/01/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA LAIETANA 16-18 8è

INICI: 23-01-2017
FINAL: 07-07-2017

DURADA: 530 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:30 a 14:30 hores

Requisits

– Estar en possessió del títol de Batxillerat.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
– Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
– Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
– Comunicar-se en anglès en un nivell independent (B2)

Per a menors de 65 anys

Objectius

Organitzar, dur a terme i controlar les operacions comercials en contacte directe amb els clients o mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, coordinant l’equip comercial i supervisant les accions de promoció, difusió i venda de productes i serveis.

Continguts

-Organització comercial
-Gestió de la força de vendes i equips de comercials
-Operacions de venda
-Promocions en espais comercials
-Anglès professional per a activitats comercial
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comercial de vendes

Avaluació

L’avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d’aprovar cadascuna de les unitats formatives s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s’utilitzaran les proves que s’entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Certificat

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COMT0411 Gestió comercial de vendes

Ordre:1694/2011 data:18-11-2014

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *