Saltar al contenido

Curs: Electricitat industrial

Datos del curso:

Fecha inicio: 18/01/2017

Contacto: 934812717

BARCELONA
PRESENCIAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
– VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 18-01-2017
FINAL: 16-02-2017

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:20 hores
Subvencionat

RequisitsEl personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Objectius

Capacitar l’alumnat per tal que pugui desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

Continguts

-Conceptes bàsics d’electricitat
-Components de la instal·lació
-Muntatge de la instal·lació

Avaluació

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

Tipus de la prova: Prova Teòrica
Durada: 1 hora. Es realitzarà en l’antepenúltima sessió. En tot cas es tindrà en compte que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Constarà de 5 preguntes obertes.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada: 3 hores. Es realitzarà en la penúltima sessió. En tot cas es tindrà en compte que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Muntar un sistema de circuits elèctrics.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

La nota de la prova final serà la resultant d’obtenir la mitjana entre la nota de la prova teòrica i la de la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Certificat

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

AULA
Taller electricitat-pneumàtica

Fundació Paco Puerto
Seu CentralAdreça:Via Laietana, 16-18, 8ª
08003Barcelona
Telèfon:934812717