Saltar al contenido

Curs: Cures auxiliars en geriatria

Datos del curso:

Fecha inicio:  15/02/2017

Contacto: 934812717

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Cornellà.
– Esplugues 68

INICI: 15-02-2017
FINAL: 08-03-2017

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

– Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

-Aspectes generals d’infermeria i geriatria
-Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics
-El professional auxiliar en l’àmbit domiciliari
-El professional auxiliar en l’àmbit residencial
-L’auxiliar i l’atenció familiar
-Actuació davant situacions d’urgència
-Foment d’hàbits saludables

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica.

1. Prova escrita – tipus test
Durada: 45 minuts
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”, resposta curta, d’enllaçar o similar.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 10 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament