Saltar al contenido

Curs: Atenció a la diversitat: TDA

Datos del curso:

Fecha inicio: 03-10-2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: C.S. CONC.
– VIA LAIETANA 16

INICI: 03-10-2017
FINAL: 07-11-2017

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores

RequisitsEl personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Objectius

Aprofundir en el coneixement de la tda/h (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

Saber identificar un nen amb tda/h i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDAH.
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

 

Continguts

 

-Definició del trastorn i tipologies
-Història clínica
-Possibles causes, prevalença i pronòstic
-Diagnòstic i tractament.

Avaluació

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: l’alumne haurà de resoldre un cas d’un nen o nena amb TDAH amb els conceptes, arguments, procediments i metodologia que ha aprés durant el curs.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: a partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

 

Certificat

Assistència i Aprofitament Aprofitament