Saltar al contenido

CAP Formació contínua renovació

Fecha de inicio: 30-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Lleida.
– AV Catalunya 2

INICI: 30-01-2015
FINAL: 28-02-2015

DURADA: 35 Hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 13:30 i de 19:00 a 21:30 hores

Adreçat a conductors professionals de transport per carretera de mercaderies o de viatgers, titulars d’un permís de conducció expedit abans del:

• 11 de setembre de 2009: C1, C1 + E, C, C + E
• 11 de setembre de 2008: D1, D1 + E, D o D + E

És imprescindible presentar una còpia del carnet de conduir vigent el dia de la prova de selecció per a poder inscriure’s al curs.

Que els participants renovin el certificat d’aptitud professional.
Obtenir el primer certificat d’aptitud professional (conductors amb permís de conduir de les categories C1; C1+E; C; C+E; expedit abans de l’11 de setembre de 2009; i conductors amb permís de conduir de les categories D1; D1+E; D; D+E expedit abans de l’11 de setembre de 2008 que estan exempts d’obtenir la qualificació inicial però que han de superar un curs de formació continua en el període publicat segons el Real Decret 1032/2007 per tal d’obtenir el seu primer certificat d’aptitud professional)

Els alumnes, en finalitzar l’acció formativa, seran capaços de:

1. Coneixements teòrics i pràctics:
• Conèixer les característiques de la cadena cinemàtica per optimitzar la seva utilització
• Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat del vehicle
• Optimitzar el consum de carburant
• Conèixer l’entorn social del transport per carretera i el seu reglament
• Avaluar situacions de emergència
2. Actituds i valors:
• Conscienciar de la responsabilitat de la conducció de vehicles i dels riscos de la carretera i dels accidents de treball

-Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat
-Aplicació de la reglamentació
-Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística

Tipus de la prova: Prova teòrica. Constarà de 10 preguntes de tot el temari, amb quatre opcions de resposta i només sent una correcta
Durada i lloc de realització: 30 minuts, a l’aula teòrica
Valoració: La puntuació serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 6 punts.
Temporització: A partir del 80% del curs, previsiblement en la penúltima sessió.

Tipus de la prova: Prova pràctica. Simulació d’una jornada de treball: els alumnes hauran de realitzar, en un disc-diagrama homologat, les anotacions corresponents a la conducció d’una jornada laboral, en què utilitzen dos vehicles diferents.
Durada i lloc de realització: 30 minuts, a l’aula teòrica
Valoració: Per cada error en les anotacions obligatòries que ha de realitzar el conductor, es restarà 1’5 punts. Per superar la prova serà necessari un 5.

La nota de l’avaluació final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova pràctica.

Certificat d’Aptitud professional CAP

RD/DECRET:1032/2007 data:20-07-2007

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *