Saltar al contenido

Automatització programable

Fecha de inicio: 26-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: ESCOLA D’OFICIS INDUSTRIALS PLA D’URGELL, SL.
– C PONENT 20

INICI: 26-01-2015
FINAL: 09-03-2015

DURADA: 65 Hores

HORARI: dilluns, dijous i divendres de 19:00 a 22:30 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Metall. Reparació i instal•lació de maquinària i equips. Tallers i concessionaris de vehicles. Benzineres Subministrament d’energia elèctrica i gas. Captació i distribució d’aigua.. Per tant, no poden participar treballadors/es d’altres sectors.

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització programable com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb automatismes industrials.

• Configurar circuits bàsics d’automatismes programables, seleccionant els seus elements i elaborant esquemes.

• Muntar sistemes automàtics amb control programable, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament.
• Localitzar avaries i disfuncions en instal•lacions d’automatització programable, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.
• Reparar avaries i disfuncions en instal•lacions d’automatització programable, ajustant o substituint els elements defectuosos.

-Configuració de circuits bàsics amb autòmats programables
-Sistemes automàtics amb control programable
-varies d’instal•lacions d’automàtiques amb control programable

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en

Tipus de la prova: Prova Teòrica
Durada: 1 hora. Es realitzarà en l’antepenúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Constarà de 10 preguntes, 6 de respostes breus i 4 de resolució de problemes.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada: 3 hores. Es realitzarà en la penúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: programar la seqüència de moviment amb el software del PLC i comprovar el seu funcionament amb el PLC i l’estació.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

La nota de la prova final serà la resultant d’obtenir la mitjana entre la nota de la prova teòrica i la de la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aprofitament

Més informació…

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *