Saltar al contenido

Apoio Domiciario e alimentacion familiar

Fecha de inicio: 26/01/2015

Más información: 981 555 052

Requisitos de acceso

Certificado de lingua galega 2 (Celga 2) ou alguna das seguintes titulacións ou acreditacións: 1. Título de graduado escolar, sempre que se estudase toda a EXB ou primaria en Galicia e se cursase de maneira oficial a materia de lingua galega en todos os cursos de ditos estudos. 2. Ou certificado do curso de nivel medio de lingua e cultura galegas para estranxeiros impartido polas universidades de Galicia, ata a entrada en vigor da Orde do 16 de Xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). 3. Certificado do nivel medio dos estudos de galego da UNED ata a entrada en vigor da Orde do 16 de xullo de 2007. 4. Certificado de ter cursado e aprobado as materias de ciencias sociais e as materias optativas de galego da ESO nos centros do Bierzo e Sanabria acollidos ao programa de formación previsto no convenio para a promoción do idioma galego nos territorios limítrofes das comunidades autónomas de Galicia e Castela e León, subscrito entre ambas dúas comunidades. 5. Proba de acceso superada aos ciclos de grao medio, sempre que se realizase en Galicia e se incluíse de maneira oficial a materia de lingua galega en distas probas (novo) Débese acreditar o demostrar un nivel de competencia nos ámbitos sinalados a continuación, que asegure a formación mínima necesaria para cursar o módulo con aproveitamento: – Comunicación en lingua castelá – Competencia matemática NIVEIS FORMATIVOS MÍNIMOS PARA ACCEDER A UN CERTIFICADO NIVEL 2 Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE) Graduado en Educación Secundaria (LOXSE) 2º BUP con máximo de dous materias pendentes entre os dous cursos 2º Curso do primeiro ciclo experimental de Reforma das Ensinanzas Medias (REM) Técnico (Ciclo formativo grado medio) Técnico auxiliar (FP1) Técnico deportivo Técnico de artes plásticas e deseño Oficialía industrial Técnico militar 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos)

Familia profesional   SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Área profesional   ATENCIÓN SOCIAL

Destinatarios

Acreditación   Diploma careditativo da acción formativa

Comarca   A CORUÑA

Localidade   CORUÑA, A

Data inicio   26/01/2015

Data fin   01/04/2015

Modalidade   Presencial

Horas por modalidade

100 horas presenciais

Horas totais   100

Nº prazas   15

Período de inscrición   Ata 26/01/2015

Custo   Subvencionado

Calendario

Luns Martes Mércores Xoves
Tardes de 19:00 a 22:00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *