Saltar al contenido

Curs: Anglès B1.B

Datos del curso:

Fecha inicio: 02/02/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Girona.
– C/ Miquel Blai 1

INICI: 02-02-2017
FINAL: 28-03-2017

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 19:30 a 22:00 hores

Subvencionat

Requisits

Nivell Pre-Intermediate
– Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
– Acreditar haver superat el nivell A2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
– Cursar els quatre nivells d’ Anglès B1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
– Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B1 i, es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el PET (Preliminary English Test). Les taxes d’aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B1A, B1B, B1C, B1D que és preparatori per a l’obtenció del Preliminary English Test (PET).

Finalitzat l’itinerari s’hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer presentacions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat, explicant els punts importants amb força precisió.
• Iniciar i mantenir converses i intervenir en discussions en llengua estàndard, sobre temes generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials.
• Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d’aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
• Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
• Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
• Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara.
• Comprendre l’essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.
• Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa.

-Continguts morfosintàctics
-Continguts fonètics i fonològics
-Continguts ortogràfics
-Continguts lèxics i semàntics

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell PET:

Reading (comprensió escrita)
Tipus de prova: consta de 5 exercicis de lectura i comprensió de textos. L’alumne haurà de contestar 35 preguntes repartides entre els 5 exercicis
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions. 45 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: consta de 3 parts amb exercicis d’expressió escrita i d’ús de la llengua. L’alumne haurà de contestar 7 preguntes repartides entre les 3 parts
Durada: 45 minuts
Característiques: Un exercici amb 5 preguntes de transformar frases i dos escrits: un missatge curt de 30-35 paraules i una carta d’aproximadament 100 paraules.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: consta de 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 25 preguntes repartides entre les 4 parts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple, omplir espais en blanc, i exercicis de verdader o fals. 30 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: consta de 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Característiques: explicar aspectes personals, intercanviar preguntes a partir de diversos enunciats, descriure imatges i mantenir un diàleg. 10 -12 minuts
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 6.

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *